Đăng ký kết hôn mất bao lâu?

0
36

Đăng ký kết hôn mất bao lâu là nội dung mà bạn nên tìm hiểu để việc đăng ký kết hôn đạt kết quả tốt nhất.

Khi có ý định đăng ký kết hôn thì các bạn sẽ có nhiều nội dung cần tìm hiểu. Đó là về cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn, giấy tờ mà cặp đôi cần chuẩn bị, quy trình thực hiện đăng ký kết hôn.

Nếu đó là kết hôn với người nước ngoài thì bạn sẽ cần phải quan tâm nhiều hơn tới giấy tờ mà người nước ngoài cần chuẩn bị. Bởi lẽ, giấy tờ của người nước ngoài sẽ tuân thủ theo quy định của quốc gia mà họ có quốc tịch và đôi khi những giấy tờ này sẽ không giống như giấy tờ của Việt Nam.

Ngoài những nội dung cần tìm hiểu nêu trên thì đăng ký kết hôn mất bao lâu cũng là nội dung mà các bạn nên tìm hiểu để việc đăng ký kết hôn đạt kết quả tốt nhất.

1. Giải đáp đăng ký kết hôn mất bao lâu

Khi đăng ký kết hôn có thể có các trường hợp sau:

  • Đăng ký kết hôn tại UBND cấp xã;
  • Đăng ký kết hôn tại UBND cấp huyện;
  • Đăng ký kết hôn tại cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài.

Nội dung tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đăng ký kết hôn mất bao lâu tại từng cơ quan nêu trên.

1.1. Đăng ký kết hôn mất bao lâu, thực hiện tại UBND cấp xã

Điều 18, Luật Hộ tịch 2014 đang có hiệu lực thi hành quy định về đăng ký kết hôn mất bao lâu, thực hiện tại UBND cấp xã như sau:


“Điều 18. Thủ tục đăng ký kết hôn

1. Hai bên nam, nữ nộp tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định cho cơ quan đăng ký hộ tịch và cùng có mặt khi đăng ký kết hôn.

2. Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình, công chức tư pháp – hộ tịch ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn; công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ thì thời hạn giải quyết không quá 05 ngày làm việc.”


Như vậy, đăng ký kết hôn mất bao lâu thực hiện tại UBND cấp xã được giải quyết ngay trong ngày nộp hồ sơ đăng ký kết hôn. Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ thì thời hạn giải quyết không quá 05 ngày làm việc.

Bài viết khác:  Mắc bệnh tâm thần có kết hôn được không?

1.2. Đăng ký kết hôn mất bao lâu, thực hiện tại UBND cấp huyện

Khoản 2, 3, Điều 38 Luật Hộ tịch 2014 đang có hiệu lực thi hành quy định về đăng ký kết hôn mất bao lâu, thực hiện tại UBND cấp huyện như sau:


“Điều 38. Thủ tục đăng ký kết hôn

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, công chức làm công tác hộ tịch có trách nhiệm xác minh, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết.

3. Khi đăng ký kết hôn cả hai bên nam, nữ phải có mặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân, công chức làm công tác hộ tịch hỏi ý kiến hai bên nam, nữ, nếu các bên tự nguyện kết hôn thì ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

…”


Như vậy, đăng ký kết hôn mất bao lâu, thực hiện tại UBND cấp huyện là 15 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đăng ký kết hôn mất bao lâu? | Ảnh minh họa
Đăng ký kết hôn mất bao lâu? | Ảnh minh họa

1.3. Đăng ký kết hôn mất bao lâu, thực hiện tại cơ quan đại diện của Việt Nam

Khoản 3, 4, 5, Điều 7, Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BNG-BTP quy định về đăng ký kết hôn mất bao lâu, thực hiện tại cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài như sau:

Bài viết khác:  Mẫu tờ khai đăng ký kết hôn

“Điều 7. Đăng ký kết hôn

3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cán bộ lãnh sự nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ, trường hợp cần thiết thì tiến hành các biện pháp xác minh. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, kết quả thẩm tra, xác minh cho thấy các bên đăng ký kết hôn có đủ Điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật thì cán bộ lãnh sự báo cáo Thủ trưởng Cơ quan đại diện ký 02 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn.

4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày Thủ trưởng Cơ quan đại diện ký Giấy chứng nhận kết hôn, Cơ quan đại diện tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

Khi đăng ký kết hôn, cả hai bên nam, nữ phải có mặt tại trụ sở Cơ quan đại diện. Cán bộ lãnh sự hỏi ý kiến hai bên nam nữ, nếu các bên tự nguyện kết hôn thì ghi việc kết hôn vào Sổ đăng ký kết hôn; hướng dẫn hai bên nam, nữ ký tên vào Giấy chứng nhận kết hôn, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ đăng ký kết hôn. Mỗi bên vợ, chồng được nhận một bản chính Giấy chứng nhận kết hôn. Trích lục kết hôn (bản sao) được cấp theo yêu cầu.

5. Trường hợp một hoặc hai bên nam, nữ không thể có mặt để nhận Giấy chứng nhận kết hôn theo thông báo của Cơ quan đại diện thì phải có văn bản đề nghị được gia hạn thời gian tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn. Thời gian gia hạn không quá 60 ngày, kể từ ngày Thủ trưởng Cơ quan đại diện ký Giấy chứng nhận kết hôn.

Hết thời hạn 60 ngày mà hai bên nam, nữ không đến nhận Giấy chứng nhận kết hôn thì cán bộ lãnh sự báo cáo Thủ trưởng Cơ quan đại diện hủy Giấy chứng nhận kết hôn đã ký.

Nếu sau đó hai bên nam, nữ vẫn muốn kết hôn với nhau thì tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn từ đầu.

…”


Như vậy, đăng ký kết hôn mất bao lâu, thực hiện tại cơ quan địa diện của Việt Nam tại nước ngoài là 13 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bài viết khác:  Thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài

1.4. Thực tiễn đăng ký kết hôn mất bao lâu

Quy định nêu trên là quy định về thời hạn mà cơ quan có thẩm quyền phải giải quyết đăng ký kết hôn cặp đôi nam, nữ.

Trong thực tiễn, đăng ký kết hôn mất bao lâu như thế nào?

Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy:

  • Đăng ký kết hôn tại UBND cấp xã sẽ nhận được kết quả ngay trong ngày nộp hồ sơ. Thậm chí, các địa phương có thể tạo điều kiện cho cặp đôi nhận kết quả chỉ sau từ 30 tới 1h, từ lúc nộp hồ sơ;
  • Đăng ký kết hôn tại UBND cấp huyện thì cặp đôi sẽ nhận được Giấy chứng nhận kết hôn vào ngày làm việc cuối cùng của thời hạn.

Có địa phương quy định thời hạn giải quyết đăng ký kết hôn ngắn hơn 15 ngày, có thể là 8 hoặc 10 ngày làm viêc.

  • Đăng ký kết hôn tại cơ quan đại diện của Việt Nam thì sẽ nhận được kết quả đăng ký kết hôn vào ngày làm việc cuối cùng.
  • Vẫn còn tình trạng công dân bị gây khó khăn, nhũng nhiễu, trả hồ sơ khi đăng ký kết hôn với người nước ngoài.

2. Kết luận đăng ký kết hôn mất bao lâu

Như vậy, dựa trên quy định của pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu và làm rõ đăng ký kết hôn mất bao lâu.

Đăng ký kết hôn mất bao lâu là một trong những nội dung mà các bạn kết hôn với người nước ngoài thường quan tâm, tìm hiểu, để người nước ngoài chuẩn bị thu xếp thời gian, công việc và xin visa có thời hạn phù hợp để nhập cảnh vào Việt Nam đăng ký kết hôn.

Làm gì để nhận giấy kết hôn sớm?

Để nhận giấy kết hôn sớm, bạn có thể sử dụng dịch vụ của đơn vị uy tín hoặc nộp hồ sơ vắng mặt bên còn lại.

Rất mong được đồng hành và hỗ trợ bạn làm giấy kết hôn với người nước ngoài.

Vui lòng xem thêm: Hướng dẫn đăng ký kết hôn với người nước ngoài mới nhất

Làm giấy đăng ký kết hôn nhanh

Thủ tục kết hôn với người nước ngoài mới nhất