Lưu ý khi điền tờ khai xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

0
6354

Lưu ý khi điền tờ khai xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân gồm những nội dung gì?

Theo quy định của Luật Hộ tịch 2014 đang có hiệu lực thi hành thì trong bộ hồ sơ mà nam và nữ nộp cho cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn sẽ phải có giấy tờ chứng minh hiện tại cả hai bên đều đang độc thân.

Giấy tờ chứng minh này tại Việt Nam được gọi là Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Thông thường, giấy tờ này sẽ do UBND cấp xã, nơi công dân đang thương trú cấp, nếu người Việt cư trú trong nước và Cơ quan đại diện của Việt Nam tại quốc gia mà người Việt đang cư trú tại nước ngoài cấp.

Theo quy trình chung, khi công dân tới UBND xã hoặc cơ quan đại diện của Việt Nam để xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thì công chức Tư pháp – hộ tịch sẽ đề nghị công dân điền tờ khai xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Tờ khai này không quá khó để điền nhưng đối với một số bạn vẫn có thể gặp vướng mắc.

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn điền tờ khai này và có những lưu ý khi điền tờ khai xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

1. Lưu ý khi điền tờ khai xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Để giúp các bạn hiểu rõ, hiểu đúng về lưu ý khi điền tờ khai xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những nội dung sau:

 • Quy định của pháp luật về Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;
 • Quy định của pháp luật về tờ khai xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;
 • Lưu ý khi điền tờ khai xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Dựa trên kết quả nghiên cứu những nội dung trên, chúng ta sẽ có kết luận về lưu ý khi điền tờ khai xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân | Lưu ý khi điền tờ khai xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân | Lưu ý khi điền tờ khai xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

1.1. Quy định của pháp luật về Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Không phải chỉ có đăng ký kết hôn các bạn phải mới nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân mà trong các giao dịch dân sự, thực hiện các thủ tục hành chính khác, các bạn cũng được yêu cầu phải cung cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân như: Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất…

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được quy định rõ ràng nhất khi thực hiện việc đăng ký kết hôn và được pháp luật về hộ tịch quy định tại Khoản 2, Điều 2, Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch 2014. Chi tiết như sau:


“Điều 2. Quy định về xuất trình, nộp giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, cấp bản sao trích lục hộ tịch

2. Người yêu cầu đăng ký khai sinh phải nộp bản chính Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ thay Giấy chứng sinh theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 của Luật Hộ tịch; đăng ký khai tử phải nộp bản chính Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay Giấy báo tử theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 của Luật Hộ tịch và tại Khoản 2 Điều 4 của Nghị định này; đăng ký kết hôn phải nộp bản chính Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo quy định tại Mục 3 Chương III của Nghị định này.”


Như vậy, khi đăng ký kết hôn thì các bạn phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Bài viết khác:  Hồ sơ xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Tới đây, bạn đã biết quy định của pháp luật về Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để biết lưu ý khi điền tờ khai xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

1.2. Quy định của pháp luật về tờ khai xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Tờ khai xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được quy định tại Khoản 1, Điều 22, Nghị định 123/2015/NĐ-CP. Chi tiết như sau:


“Điều 22. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

1. Người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân nộp Tờ khai theo mẫu quy định. Trường hợp yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân nhằm mục đích kết hôn thì người yêu cầu phải đáp ứng đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình.

…”


Như vậy, để có được Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thì người có yêu cầu cấp giấy tờ này phải chuẩn bị tờ khai xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo mẫu quy định.

Tờ khai xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo mẫu mới nhất là mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 04/2020/TT-BTP.

Các bạn có thể trực tiếp tới cơ quan đăng ký hộ tịch đề nghị cung cấp mẫu tờ khai này hoặc có thể tìm kiếm trên các công cụ tìm kiếm trên mạng và tải về.

Tới đây, bạn đã biết quy định của pháp luật về tờ khai xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để biết lưu ý khi điền tờ khai xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

1.3. Tìm hiểu những lưu ý khi điền tờ khai xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

a) Về nội dung tờ khai xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Nội dung tờ khai xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân sẽ có các nội dung chính sau:

 • Thông tin người đề nghị cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;
 • Thông tin người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;
 • Thông tin về tình trạng hôn nhân;
 • Thông tin về mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;
 • Thời hạn sử dụng giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;
 • Ngoài ra, còn có thông tin về cơ quan có thẩm quyền cấp.

Tờ khai xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có mẫu như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

                               

 TỜ KHAI CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN
Kính gửi(1):………………………………………………………..

Họ và tên người khai:………………………………………….

Dân tộc: ……………….Quốc tịch: …………………………….

Nơi thường trú/tạm trú(2):………………………………………

Quan hệ với người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: …………………………………………………………..

Bài viết khác:  Mẫu văn bản cam đoan về tình trạng hôn nhân

Đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: ……………………..Giới tính: ………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………….

Nơi sinh: …………………………………………………………….

Dân tộc:……….Quốc tịch: ……………………………………….

Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế(3):…………

Nơi thường trú/tạm trú:………………………………………….

Nghề nghiệp:………………………………………………………

Trong thời gian cư trú tại……………………………………….từ ngày……….tháng………..năm ………….., đến ngày …… tháng ………. năm(4)……………..

Tình trạng hôn nhân(5)……………………………………………

Mục đích của việc yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân(6): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Làm tại:…….,ngày...tháng ….năm…

Người khai

(Ký, ghi rõ họ và tên)

……………………………………

 

Bạn có thể tải tờ khai tại đây.

Lưu ý khi điền tờ khai xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Lưu ý khi điền tờ khai xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

b) Hướng dẫn điền tờ khai xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

(1): Ghi tên của cơ quan đề nghị cấp giấy.

(2): Trường hợp công dân Việt Nam cư trú trong nước thì ghi theo nơi đăng ký thường trú, nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú, trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống. Trường hợp công dân Việt Nam cư trú tại nước ngoài thì ghi theo địa chỉ thường trú hoặc tạm trú ở nước ngoài.

(3): Ghi rõ thông tin về giấy tờ tùy thân bao gồm: số, cơ quan cấp, ngày cấp.

(4): Khai trong các trường hợp sau:

 • Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú ở nước ngoài hoặc trong thời gian cư trú tại Việt Nam, trước khi xuất cảnh.
 • Người đang có vợ/chồng yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong giai đoạn trước khi đăng ký kết hôn.
 • Người đã qua nhiều nơi thường trú khác nhau đề nghị xác nhận tình trạng hôn nhân tại nơi thường trú trước đây.

(5): Phần này khai như sau:

 • Đối với công dân Việt Nam cư trú trong nước thì ghi rõ tình trạng hôn nhân hiện tại, đang có vợ hoặc có chồng hoặc chưa đăng ký kết hôn với ai hoặc đã đăng ký kết hôn nhưng đã ly hôn hay người kia đã chết.
 • Đối với công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh thì khai về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian cư trú tại nơi đó.

Ví dụ: Trong thời gian cư trú tại Hưng Yên từ ngày….tháng….năm….đến ngày…..tháng….năm…..chưa đăng ký kết hôn với ai.

 • Đối với công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú ở nước ngoài thì khai về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian cư trú tại nước đó.

Ví dụ: Trong thời gian cư trú tại Hàn Quốc từ ngày….tháng….năm…..đến ngày…..tháng….năm…. chưa đăng ký kết hôn với ai tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

(6) Ghi rõ mục đích sử dụng giấy. Trường hợp sử dụng giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn thì phải ghi rõ kết hôn với ai (hộ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; giấy tờ tùy thân; nơi thường trú/tạm trú), nơi đăng ký kết hôn.

Ví dụ: Để kết hôn với anh PARK JONG GUN, sinh ngày…./…./…., quốc tịch Hàn Quốc, hộ chiếu số….., cư trú tại Seoul, Hàn Quốc, đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc tại Hàn Quốc.

c) Lưu ý khi điền tờ khai xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

 • Ghi tên cơ quan cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Phần này phải ghi đủ 3 đơn vị hành chính gồm có xã, huyện, tỉnh. Ví dụ: Kính gửi UBND xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

 • Ghi địa chỉ của người nước ngoài dự định kết hôn

Khi xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn với người nước ngoài thì các bạn cần bổ sung địa chỉ cư trú của người nước ngoài trong tờ khai xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Địa chỉ này phải phù hợp với những địa chỉ của người nước ngoài thể hiện trong các giấy tờ của người nước ngoài.

 • Không ghi nơi đăng ký kết hôn tại Đại sứ quán các nước tại Việt Nam

Theo quy định, cơ quan có thẩm quyền từ chối cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trong trường hợp kết hôn tại Sứ quán các nước tại Việt Nam.

Vì vậy, bạn không thể xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn tại cơ quan đó.

Tới đây, bạn đã được tìm hiểu toàn bộ những vấn đề có liên quan tới lưu ý khi điền tờ khai xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Điền tờ khai | Lưu ý khi điền tờ khai xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Điền tờ khai | Lưu ý khi điền tờ khai xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Tới đây, bạn đã được hướng dẫn điền tờ khai xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và những lưu ý khi điền tờ khai xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

3. Kết luận lưu ý khi điền tờ khai xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Trên đây, bằng kinh nghiệm hơn chục năm trong lĩnh vực, chúng tôi đã hướng dẫn các bạn điền tờ khai xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân chính xác, đồng thời cũng đã chỉ ra những điểm cần lưu ý khi điền tờ khai xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, được minh họa bằng các ví dụ rất cụ thể.

Trong thực tiễn, hầu hết các bạn sẽ có thể tự mình hoàn thiện được tờ khai này mà không gặp nhiều vướng mắc.

Tuy nhiên, đối với trường hợp xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn với người nước ngoài thì cũng có nhiều thông tin mà bạn không biết phải điền như thế nào.

Trường hợp vẫn gặp phải khó khăn, bạn vui lòng liên hệ Anzlaw để được giải đáp. Rất vui đã chỉ ra lưu ý khi điền tờ khai xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho các bạn.

Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký kết hôn với người nước ngoài mới nhất

Xác nhận tình trạng hôn nhân trong một số trường hợp đặc biệt

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là gì?