Giấy phép lao động

Giấy phép lao động

Thu hồi giấy phép lao động và trục xuất lao động người nước ngoài

Quy định của pháp luật Việt Nam như thế nào về thu hồi giấy phép lao động và hình thức xử lý trục xuất...